Getprodukter

Ekologisk livsmedelsproduktion I Sverige ökar intresset för att äta mat som produceras lokalt och ekologiskt. Produkter från välmående djur som får utlopp för sitt naturliga beteende efterfrågas allt mer, men utbudet är begränsat. Jämtgetter…

Ekologisk livsmedelsproduktion

I Sverige ökar intresset för att äta mat som produceras lokalt och ekologiskt. Produkter från välmående djur som får utlopp för sitt naturliga beteende efterfrågas allt mer, men utbudet är begränsat.

Jämtgetter är mycket goda foderomvandlare, det vill säga de ger mycket mjölk i förhållande hur mycket de äter. Eftersom de föredrar buskar, sly och grovt gräs och trivs på magra marker kan de beta på områden inte har något värde för andra djur.

Jämgetternas mjölk är proteinrik med hög fetthalt och kan drickas av de som inte tål komjölk. Mjölk från getterna kommer att tas tillvara för ostproduktion i det lokala mejeriet Geten Gerda, ett lokalt mejeri som ligger på Elfvik, norra Lidingö.

Ekologisk slyröjning

Slyröjning med hjälp av getter har många fördelar. Getter äter upp barken på mindre träd vilket innebär att dessa ringbarkas. Trädet dör då men står upp en tid tills de faller omkull. Under en övergångsperiod kommer det därför att finnas en stor mängd döda träd som står upp i de områden där getter har betat.

När getterna har betat av ett område är det mycket svårare för sly att återhämta sig jämfört med om området hade röjts med maskiner. Vissa träd, exempelvis asp, skjuter rotskott och getterna kan då behöva komma tillbaka och beta av dessa.

Projektet var inledningsvis inriktat på bete i igenväxande marker och kraftledningsgator på Lidingö. Den främsta anledningen var att kraftledningsgatorna måste hållas öppna, men det finns också naturvårdsskäl att ta hand om dem. Kraftledningsgator omfattar i dag cirka 300 000 hektar totalt i landet och är en underskattad men mycket viktig biotop för en rad djur, insekter och växter. Faktum är att de är en viktigare biotop för en rad rödlistade arter än vad exempelvis äng och naturbetesmark är.

En intensifierad röjning skulle förbättra miljön för många av de ovanliga arterna. Dagens maskinröjning sker inte för att tillvarata biotoper och orsakar dessutom utsläpp och markskador. Dessutom måste maskinröjning återupprepas med vissa intervall.

Vi samarbetar med Lidingö stad och blir löpande anvisade nya områden som ska röjas.

Event och besök

Djur i allmänhet och lantraser i synnerhet skapar glädje och möjligheter till kontakter mellan skötare, getter och folk som passerar.

Getter är extremt sociala, aktiva och ofarliga och därför omtyckta av många människor. Denna utåtriktade del av projektet kan utvidgas på många sätt, exempelvis genom att förskoleklasser får komma ut och hälsa på djuren. Getyoga och getvandringar är ett annat exempel på lika oväntade som roliga delprojekt i verksamheten.

Kontakterna med allmänheten och nätverket kring föreningen är också nyckeln till den viktigaste finansieringskällan, stödmedlemskapet. Ett av Get2Gethers syften är att vara en naturlig och aktiv mötesplats för alla inblandade.

Följ oss på våra sociala medier

Instagram
Facebook